Thứ sáu, May 28, 2010, 11:46 GMT+7

Yêu cầu mới của APHIS về sử dụng hệ thống đo lường đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ


Kể từ ngày 1/5/2010, Cục Kiểm dịch Động Thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông ngiệp Hoa Kỳ (USDA) yêu cầu các bảng khai báo nhập khẩu theo Đạo luật Lacey phải sử dụng thống nhất hệ thống đo lường mét-kg và không được dùng các đơn vị đo như kiện, hộp…nữa. APHIS cho thời hạn 2 tháng để các doanh nghiệp điều chỉnh theo yêu cầu mới, kết thúc vào ngày 1/7/2010, sau đó sẽ thực hiện bắt buộc. Chi tiết xin xem thêm file dưới đây:

files/editor/file/APHIS Clarification on Quantity and Unit of Measure - Lacey Act.pdf

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=582
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org