Thứ ba, February 08, 2011, 15:44 GMT+7

Bộ Công Thương quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được


Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 0283/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã bổ sung thêm các mặt hàng như: Thùng phuy đựng phốt pho, hệ thống SCADA quan trắc khí mê tan tự động tập trung, Thiết bị đo khí mêtan tự động cầm tay.

Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 01 năm 2011.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

(MOIT)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=657
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org